Informacja dla kupujących prace Stanisława Dróżdża

Jako właścicielka majątkowych praw autorskich po moim mężu Stanisławie Dróżdżu oraz osoba wykonująca jego osobiste prawa autorskie czuję się w obowiązku poinformować zainteresowanych jego pracami, że mogą spotkać na rynku dzieł sztuki obiekty, które nie mogą być uznane za autentyczne dzieła Stanisława Dróżdża.

Dzieła Stanisława Dróżdża, to utwory o charakterze konceptualnym, dla których autorska jest koncepcja, realizacja może mieć różną formę i być wykonana w postaci różnych obiektów (maszynopis, plansza, znaki malowane czy naklejane wprost na ścianie). Stanisław zawsze bardzo precyzyjnie projektował swoje wystawy, dostosowując sposób wykonania i prezentacji prac do konkretnego miejsca – w innym miejscu musiały one nieraz wyglądać już inaczej. Po wystawach w galeriach mogły nieraz pozostać plansze czy inne obiekty stanowiące części prac lub elementy wystawy, projekty, które jednak mogą być uznane za oryginale dzieła artysty tylko w przypadkach opisanych poniżej.

Autentyczność pracy Stanisława Dróżdża może być potwierdzona albo poprzez podpis twórcy albo towarzyszącą mu umowę darowizny lub sprzedaży lub poprzez wydanie przeze mnie certyfikatu autentyczności.

Anna Dróżdż
Wrocław, 26.10.2022r.