Umowy zawarte przez Stanisława Dróżdża z galeriami sztuki straciły ważność /wygasły/ z chwilą jego śmierci. Od 2010 roku żadna galeria nie ma podpisanej umowy na reprezentowanie twórczości artysty.

Anna Dróżdż
Wrocław, 26.01.2010r.

Prawa autorskie

Oświadczam, że jestem jedyną spadkobierczynią praw autorskich do dzieł mojego męża Stanisława Dróżdża. Posiadam także właściwą wiedzę dotyczącą intencji autora w odniesieniu do idei każdego dzieła i sposobów jego realizacji.

Korzystanie i rozporządzanie utworami Stanisława Dróżdża na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową,

– w zakresie obrotu oryginałami, albo egzemplarzami, na których utwór(y) utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy lub w inny sposób rozpowszechnianie m.in. poprzez publiczne udostępnianie, bez mojej wiedzy i zgody stanowi naruszenie prawa.

Informuję, że będę dochodzić zaniechania naruszeń praw autorskich do utworów mojego męża zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.)

Anna Dróżdż
Wrocław, 26.01.2010r.

Certyfikat Oryginalności Dzieła

Zawiadamiam, że te prace mojego męża, które nie zostały sprzedane lub podarowane z poświadczeniem tego faktu odpowiednią umową, są depozytami przekazanymi instytucji lub osobie prywatnej przez autora.
W odniesieniu do tych prac Stanisława Dróżdża, które nie tylko nie zostały przekazane na podstawie umowy, ale ponadto nie posiadają podpisu autora, proponuje rozpoczęcie procedury uzyskania ode mnie Certyfikatu Oryginalności Dzieła. Bez takiego certyfikatu żadne dzieło niepodpisane nie będzie miało statusu dzieła oryginalnego.
Certyfikat Oryginalności Dzieła będzie zawierał sygnaturę podającą numer konkretnej realizacji dzieła w ramach ściśle limitowanej serii.
Procedura ta ma na celu ochronę praw autorskich Stanisława Dróżdża, w szczególności zapewnienie zgodności konkretnych realizacji dzieł z intencją autora.

Anna Dróżdż
Wrocław, 26.01.2010r